Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Junio de 2013.

ORDE do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia doslibros de texto e demais materiais curriculares.

A disposición adicional primeira do Decreto 89/1993, do 19 de abril, polo que se regulandeterminados aspectos en materia de libros de texto e materiais curriculares paraas ensinanzas de réxime xeral (DOG núm. 78, do 27 de abril), faculta a persoa titular daconsellería competente en materia de educación a ditar as disposicións que exixa o desenvolvementoe execución do decreto.

En consonancia coa política de austeridade do goberno da Xunta de Galicia, no contextoconcreto das axudas para a adquisición de libros de texto e materiais curriculares eo período de vixencia destes nos respectivos cursos e ciclos, resulta conveniente efectuarunha adecuación á actual situación económica, coa finalidade de minimizar o impacto naseconomías das familias e reforzar a garantía de igualdade de oportunidades no acceso áeducación e a calidade do ensino.

Así mesmo, a permanencia dos mesmos libros de texto no centro durante unha etapaprudencial contribúe á dobre finalidade de permitir o uso por distintos membros da familia ede transmitir ao alumnado, desde as primeiras etapas da súa formación, a cultura xeral douso racional e sustentable dos recursos, e facelo desde un ámbito tan determinante para oseu desenvolvemento futuro como é o educativo.

En consecuencia, de acordo co disposto no artigo 6.2 e no uso das facultades conferidasna disposición adicional primeira do Decreto 89/1993, do 19 de abril, polo que seregulan determinados aspectos en materia de libros de texto e materiais curriculares paraas ensinanzas de réxime xeral (DOG núm. 78, do 27 de abril),

DISPOÑO:Artigo único. Vixencia dos libros de texto e materiais curriculares

1. Determinar como período de vixencia dos libros de texto e materiais curriculares paraas ensinanzas de réxime xeral seis (6) cursos académicos, contados desde a súa elección.CVE-DOG: f6ap8jh7-7iz4-1qk9-dir8-gbf0wahgayp5DOG Núm. 102 Xoves, 30 de maio de 2013 Páx. 19121ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

2. Durante este período só poderán substituírse cando circunstancias excepcionais oude carácter pedagóxico ou científico o aconsellen, e así o determine a xefatura territorialcorrespondente desta consellería, logo do informe de inspección educativa, previa solicitudedo centro.Disposición derrogatoria.

Derrogación normativa

Quedan derrogadas todas as disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ápresente orde.

Disposición derradeira.

Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2013

José Manuel Pinal RodríguezDirector xeral de Centros e Recursos Humanos

Gratuidade solidaria: Curso 2013/2014

Gratuidade solidaria: Curso 2013/2014
Ven, 31/05/2013 - 09:00

Obxecto da convocatoria e procedemento

O obxecto desta orde é convocar axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2013/2014.

1. Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2013/2014, e non repetir curso neste ano académico. Non obstante, o alumnado que repita 1º ou 2º de educación primaria poderá solicitar a axuda, xa que neste ciclo emprégase material que non pode ser reutilizado.

2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 da orde de convocatoria.

 

Os anexos que se xuntan poden descargarse ao ordenador, cubrirse e imprimirse (requírese Adobe Acrobat 7.0 ou superior)

CALENDARIO-HORARIO GRUPO CONTACONTOS JUNIO 2013

20130606202743-1.jpg

Tal como explicamos estes meses,a Anpa e o profesorado do CEIP O Piñeiriño, temos constituido un pequeno grupo de traballo para montar contos que se podan leer e cantar aos nen@s no horario escolar e deste xeito facilitar a participación das nais e pais que por as razóns que sexan,non poden ir a contar directamente eles, un conto ao cole.

¿Cómo sería esta participación?

En cada parte do conto,están separados os diversos parágrafos da historia.Cada nai/pai que quera colaborar pode leer un destes parrafos.Esta vez temos preparado dous contos.Un máis sinxelo para Infantil e que se titula " Os Misteriosos amig@s do lago de Vilagarcía" e outro máis complicado paa Primaria " Superhéroes,tamén nas cousiñas importantes".

Para que cada nai e pai poida participar na lectura do conto na clase do seu fill@,temos feito un calendario dos diversos días,clases e horas que se leería o conto no cole.

Mirade este horario e marcade(xunto cos vosos datos e medio de avisaros)que opción escolledes para que poidamos organizar a participación das nais/pais que así o desexedes.

Graciñas pola vosa atención

CALENDARIO CONTO-Xuño 2013

 

Día 11 Sesión Única:   12.50-13.30- Conto infantil (1º,2º,3º)

Día 13 Sesión Única:   12.50-13.30- Conto primaria (1º,2º,3º)

Día 14 Sesión Única:   12.50-13.30- Conto infantil (4º,5º,6º)

La Escola de Pais de O Piñeiriño abordará el paso del colegio al instituto

La Escola de Pais del CEIP O Piñeiriño abordará en su próxima sesión el complejo paso del colegio al instituto. Se trata de una actividad destinada a los padres de los niños de 6º de Primaria que se celebará mañana martes a las cinco y media de la tarde en el salón de actos.
La orientadora del instituto Fermín Bouza- Brey, Laura Rodríguez, será la encargada de coordinar una charla a la que también podría asistir, aunque no está confirmado, el director de este centro de educación secundaria. Se trata de un acto abierto a toda la comunidad educativa y desde la dirección del colegio piden la asistencia masiva “dada a importancia do tema” a tratar.

implicación familiar
La Escola de Pais tiene como objetivo implicar en un mayor grado a las familais en la educación que los niños reciben en el colegio. Se trata de una iniciativa que lleva ya varios años realizándose y que ha abordado diferentes temas, como la dislexia o los peligros que suponen para los menores un mal manejo de las redes sociales. En este caso abordará un importante paso en la vida delos niños: La llegada al instituto.
Fuente:Diario de Arousa

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2013-2014

20130611131614-1.jpg

Xúntase a Orde do 24 de maio de 2013 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2013/2014, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

NOTA ACLARATORIA NO APORTACIÓN EXCURSION 6º

20130611200249-1.jpg

La junta directiva del "Anpa O Piñeiro" quiere aclarar que este año no se aportan los 6 € /niño para la excursión de fin de curso de 6º, porque así lo decidió la Asamblea General de socios el pasado día 05 de diciembre de 2012 en la reunión que se llevó a cabo en el salón de actos del colegio.

En el libro de actas en el tercer punto del día, entre otros : " varios padres se quejan de que se de dinero a los niños de 6º para la excursión de fin de curso, sean socios o no, si los recursos que tenemos este año son limitados;curiosamente varios padres tienen a sus hijos en este curso(6º) y comentan en asamblea que preferirían aún siendo sus hijos afectados que no se colabore este año con aportación económica para dicha excursión,se acuerda por votación de la mayoría, este año no aportar ayuda económica para le excursión de 6º, en años sucesivos se estudiará retomar esta colaboración si las circunstancias económicas del Anpa lo permiten"

Queremos aclarar con ello, que esta decisión no fue tomada a la ligera por la junta directiva, sino que se acordó por la Asamblea General de socios, dada la importancia de la misma, y que fueron muchos los años que se estuvo colaborando económicamente, tanto para los socios como para los no socios.

CHARLA PARA PADRES DE 6 º CURSO

20130612220146-1.jpg

El CEIP O Piñeiriño organizó también una charla para padres y alumnos que este año cambien el centro de Primaria por el IES Fermín Bouza Brey.

Faro de Vigo

Los escolares disfrutan de un fin de curso ameno

20130612101138-2.jpg

O Piñeiriño

Este colegio vilagarciano celebró en el mediodía de ayer una actividad muy especial, enmarcada dentro de un ciclo que se desarrolla esta semana. Se trata de unas representaciones teatralizadas con los padres de alumnos como protagonistas. Ayer, los progenitores interpretaron "os amigos misteriosos do Lago de Vilagarcía" para los alumnos de Educación Infantil.

 

Faro de Vigo

Os Campamentos Urbanos de Verán contarán con 117 nenos de entre 4 e 7 anos

20130612221227-1.jpg

A Concellería de Xuventude fixo público hoxe o listado provisional de nenos e nenas admitidos nos Campamentos Urbanos de Verán que se desenvolverán durante os meses de xullo e agosto nos centros de Piñeiriño e A Escardia. Aínda que inicialmente se ofertaron 100 prazas (50 en cada unha das sedes), a Concellería fixo un esforzo para dar cabida a todos os solicitantes, polo que finalmente participarán no programa 117 nenos.

Nas listas provisionais figuran os nenos e nenas e a cota a abonar por cada un en función das semanas que participen e das bonificacións a aplicar en cada caso. Os documentos pódense consultar dende hoxe na Concellería de Xuventude e no taboleiro de anuncios da web e establécese un prazo de dous días para a presentación de reclamación. O último día para realizar este trámite será o venres 14 de xuño. Tras a revisión das reclamacións publicaranse as listas definitivas.

Os campamentos Urbanos de Verán son un programa socioeducativo de lecer e de apoio á infancia co que a Concellería de Xuventude pretende facilitar a conciliación persoal e laboral das familias durante as vacacións escolares de verán dos máis cativos. Os campamentos dirixidos a nenos e nenas nados entre os anos 2006 e 2009 terán a súa sede nos colexios da Escardia e do Piñeiriño con capacidade de 50 prazas en cada un deles. Impartiranse do 1 de xullo ao 30 de agosto, podendo optar as familias aos dous meses completos, a un ou a unha quincena co fin de que poidan axustar mellor o uso do servizo ás necesidades particulares de cada caso. 

Os Campamentos celebraranse en horario de mañá, de 9 a 14 horas. Co obxecto de facilitar a conciliación e que as familias poidan axustar o traslado dos nenos aos seus horarios de entrada e saída do traballo, establécense dúas quendas para chegada (de 9 a 9:10 horas e de 10 a 10:10) e dúas de recollida (de 13 a 13.10 horas e de 13.50 e as 14.00). A actividades a impartir nos campamentos inclúen obradoiros artísticos e creativos, manualidades, xogos guiados e libres co obxectivo de ocupar o tempo de lecer dos cativos dun xeito ameno é vez que educativo. 

Fuente:Vilagarcía.es

Contando cuentos

20130614111100-1.jpg

También en el colegio Piñeiriño (Vilagarcía) se nota ya el ambiente de fin de curso. Y no solo porque los alumnos estén pidiendo a gritos que llegue el verano; también los padres están en modo prevacacional, aunque para ellos eso supone un plus de trabajo. Un puñado de ellos han trabajado duro para llevar a las aulas del centro cuentos adaptados a la edad de cada grupo. Así, los más pequeños disfrutaron el martes de Os amigos misteriosos do Lago de Vilagarcía, que habla sobre la amistad. Para los de Primaria han preparado los padres una historia que rompe tópicos: Superheroes, tamén, nas cousiñas importantes. Y es que Superman, Batman y Spiderman se van a tener que ver las caras con los problemas del mundo real.

La Voz de Galicia

As actividades Multideportivas de Verán comezan o 1 de xullo nas praias e a de Patinaxe en Liña no Arealonga

20130617172700-1.jpg

A Fundación de Deportes volve a organizar este ano a Escola Multideportiva de Verán e a de Patinaxe en Liña co obxecto de que nenos e mozos de entre 7 e 14 anos (nados entre os anos 1999 e 2006) teñan a oportunidade de realizar actividades físicas durante as vacacións escolares e tamén de coñecer a práctica de diversas modalidades deportivas. As actividades da Escola de Verán desenvolveranse durante os meses de xullo e agosto nas praias da Concha e a Compostela e no Parque do Cavadelo. Comezan o 1 de xullo e os interesados poden inscribirse nas oficinas da Fundación.

As actividades que se impartirán na Escola Multideportiva de Verán inclúen algunhas das que xa se imparten en inverno e que se poden adaptar á praia, como fútbol, volei, baloncesto ou béisbol, rugby, palas e freesbe, ás que se engaden outras máis axeitadas para practicar en verán, como piragüismo que se desenvolverán nunha zona acotada da praia. Tamén se realizarán xogos de cooperación. Todas estas celebraranse nas praias da Concha e Compostela. Dous días á semana en sesións de hora e media.

A actividade de Patinaxe en lixa celebrarase un día á semana nas instalacións do CEIP Arealonga e cada sesión terá unha duración de hora e media.

Cotas, gratuidade e bonificacións
Os usuarios teñen a opción de participar de xeito independente na Escola Multideportiva ou na actividade de Patinaxe, pero tamén poderán inscribirse en ámbalas dúas, sendo o custe o mesmo en ambos casos. Tamén poden optar por anotarse só un mes (cunha cota de 12 euros) ou os dous (cun prezo de 18 euros). Os titulares do carné da Fundación están exentos do pago, e poderán participar de xeito gratuíto os nenos de familias cuxos ingresos brutos foran inferiores aos 1.000 euros brutos o mes anterior á inscrición. Tamén hai bonificacións do 25% da cota para as familias numerosas.

As persoas interesadas en participar na Escola Multideportiva deben cubrir o formulario que poden recoller nas oficinas da Fundación, no Concello, ou imprimir a través do taboleiro de anuncios da web municipal. O impreso entregarase na Fundación dentro do prazo establecido e en horario de 8.30 da mañá á 14:30 da tarde. 

Fuente:www.vilagarcia.com

EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO ILLA DE ONS 2013

20130614221030-1.jpg

 

O vindeiro día 23 de xuño (domingo), levaremos a cabo unha excursión á Illa de Ons con saída dende Vilagarcía. O itinerario é o seguinte:

 

-  Saída dende o Porto Deportivo de Vilagarcía ás 09:15 horas.

-  Saída de Ons ás 18:30 horas.

 

 Cada familia poderá levar a súa comida ou comer nos restaurantes que hai alí.

 

 Os prezos da excursión son os seguintes:

 

- SOCIOS ANPA (nen@s,pais e irmáns) : 6 € / persoa

- NON SOCIOS ANPA: 16 €/persoa

   Nenos menores de 3 anos*gratis*

 

PRAZOS E FORMAS DE PAGO:

 

No cole, os días luns 17,martes 18 e mércores 19  en horario de 9:30-10:00 e de 14:00 a 14:30.

 

Máximo 200 prazas- Excursión aberta para todos , hasta completar prazas con preferencia para os socios.

Deberán traer cuberta a ficha adxunta cos datos dos asistentes e entregaráselle un recibo que terán que presentar o día da excursión para acceder ao barco.

Si a excursión fora suspendida por mal tempo devolveránse os cartos en setembro ao comenzo do curso.

Unha vez pagada a excursión, os que non asistan non se lles devolverán os cartos.

Para calquera aclaración poñerse en contacto a través do noso email:anpa.opineiro@nontedurmas.org ,o con calquera dos membros da xunta directiva.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                           FICHA ASISTENCIA EXCURSIÓN ILLA ONS 2013

 

NOME ALUMN@: ………………..………………………………………………………………………………………..

 

CURSO: ……………….. TELEFONO CONTACTO:……………………………………………………………….

 

SI SOCIO ……………….. NO SOCIO ………….

 

VIAXEIRO: …………………………………………..…………………………………………………………………………

VIAXEIRO: ..……………………………………………………………………………………………………………………

VIAXEIRO: ………………………………………………………………………………………………………………………

VIAXEIRO:………………………………………………………………………………………………………………………

VIAXEIRO:………………………………………………………………………………………………………………………

VIAXEIRO:……………………………………………………………………………………………………………………..

FIESTA FIN DE CURSO 2013

20130619162059-1.jpg

 Este venres día 21,celebraremos a partires das 17:00 h, a festa de fin de curso da Anpa a que poderán asistir tódolos nen@s do centro acompañados polos seus pais.

Socios : entrada gratuita

Non socios: 4 € en concepto de seguro

Haberá inchables,sorpresas… e churrascada para todos!

Bailarán os nen@s de multiactividade (Chuli).

Este ano necesitamos a vosa colaboración (podedes traer algún postre,tortilla,empanada… ). A festa rematará ás 20:30 h

Aproveitamos a ocasión para desesarvos unhas felices vacacións de verán.

 

LISTADO LIBROS TEXTO 2013-2014

20130620175312-1.jpg

En el siguiente enlace teneis el listado de los libros de texto para el próximo curso 2013-2014

 

http://www.pineirinoorienta.blogspot.com.es/2013/06/listado-de-libros-de-texto-2013-2014.html