Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes a Junio de 2012.

Axudas libros de texto -Curso 2012/2013

ORDE do 30 de maio de 2012 pola que se convocan axudas para a adquisiciónde libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementariodestinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educaciónsecundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondospúblicos, no curso escolar 2012/2013

Obxecto da convocatoria e procedemento

O obxecto desta orde é convocar axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2012/2013.

1. Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2012/2013, e non repetir curso neste ano académico. Non obstante, o alumnado que repita 1º ou 2º de educación primaria poderá solicitar a axuda, xa que neste ciclo emprégase material que non pode ser reutilizado.

2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 da orde de convocatoria.

Gratuidade solidaria: lugar e prazo de presentación

 

Lugar de presentación.

As solicitudes, segundo o anexo I á orde de convocatoria, entregaranse nos centros docentes nos que estea matriculado o alumnado.

Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna, de xeito que se un solicitante ten varios fillos ou fillas matriculados nas ensinanzas obxecto da convocatoria, deberá presentar unha solicitude para cada un deles, xa sexa no mesmo ou en distinto centro.

As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado. Por cada alumno ou alumna só se concederá unha axuda, con independencia de que puidera estar escolarizado en dous ou máis centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2012/2013.

Prazo de presentación.

O prazo de presentación de instancias será o seguinte:

a) Para o alumnado de educación primaria e educación especial: do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2012, ambos inclusive.

b) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 26 de xullo de 2012, ambos inclusive.

c) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 1 de setembro ao 1 de outubro de 2012, ambos inclusive.

d) Para as novas incorporacións de alumnado que se produzan ao longo do curso con posterioridade aos períodos indicados, sempre que no mesmo curso escolar non estivesen matriculadas con anterioridade nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia,  o prazo será de un mes e contarase a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. En todo caso, o prazo para presentar a solicitude para as novas incorporacións terá como data límite o 31 de marzo de 2013.

Gratuidade solidaria: solicitudes e documentación

 

1. As instancias poderán obterse nos centros, nas Xefaturas Territoriais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e tamén se poderán descargar en formato pdf.

Unha vez cuberta a solicitude deberá presentarse, xunto coa documentación segundo se indica no artigo 3 da orde de convocatoria, debidamente asinada polo pai, a nai ou titor/a do alumnado. Todo isto sen prexuízo da sinatura por parte do resto dos membros da unidade familiar computables para os efectos de renda que sexan maiores de idade, excepto nos supostos de separación ou divorcio, nos cales poderá omitirse a sinatura do proxenitor que non teña a custodia do menor.

A aplicación informática para a xestión das axudas tamén permitirá a xeración da solicitude unha vez introducidos os datos polo centro.  (Acceder á aplicación)

2. Xunto coa solicitude presentarase orixinal e copia da seguinte documentación co fin de que a persoa que a reciba  poida verificar a autenticidade da copia e devolva os orixinais.

Alumnado de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.

a) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.

No caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2010, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante.
 • Certificado ou volante de convivencia.
 • Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude deberá acompañarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31 de decembro de 2010:

 • Certificado emitido polo órgano competente do grao de minusvalidez cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%,
 • Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou
 • Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

c) No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa.


O alumnado de educación especial unicamente deberá presentar a solicitude de axuda, non sendo necesario xuntar documentación algunha.

O alumnado cunha minusvalidez igual ou superior ao 65%, só ten que presentar a  certificación emitida polo órgano competente do grao de minusvalidez cunha porcentaxe igual ou superior ao 65%, xunto coa solicitude da axuda.

Os menores que se atopen en situación de garda, tutela ou atención de día pola Xunta de Galicia non terán que acreditar os datos da unidade familiar nin do nivel de renda.

3.  A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da presentación da solicitude.

4.  O centro educativo poderá requirir das persoas solicitantes, en calquera momento, aclaración da documentación presentada.

Gratuidade solidaria: contía das axudas

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aboará as axudas ás persoas solicitantes que reúnan os requisitos previstos nesta orde, nos seguintes importes por alumno ou alumna e curso, segundo a renda per cápita familiar no ano 2010:

Educación primaria:

 • Familias monoparentais:
  • Renda per cápita familiar ata 6.000,00 €: 170 €.
  • Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000,00 €: 90 €.
 • Resto das familias:
  • Renda per cápita familiar ata 5.400,00 €: 170 €.
  • Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 €: 90 €.

 

Educación secundaria obrigatoria:

 • Familias monoparentais:
  • Renda per cápita familiar ata 6.000,00 €: 180 €.
  • Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000,00 €: 104 €.
 • Resto das familias:
  • Renda per cápita familiar ata 5.400,00 €: 180 €.
  • Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 €: 104 €.

No caso de que nunha mesma unidade familiar existan varios alumnos ou alumnas que reúnan os requisitos para ser causantes destas axudas, percibirase a contía que corresponda por cada un deles, segundo o establecido nesta convocatoria.

O alumnado matriculado en educación especial, en centros específicos ou en unidades de educación especial en centros ordinarios, así como o que presente unha minusvalidez igual ou superior ao 65%, que solicite a axuda e que cumpra os requisitos desta orde recibirá un importe de 250 €, con independencia da renda per cápita familiar.

Os menores que se atopen en situación de garda, tutela ou atención de día pola Xunta de Galicia recibirán a axuda máxima correspondente ao ensino e curso en que estean matriculados

EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO A ILLA DE ONS 2012

20120601002305-isla.jpg

O vindeiro día 24 de xuño (domingo), levaremos a cabo unha excursión á Illa de Ons con saída dende Vilagarcía. O itinerario é o seguinte:

 

-  Saída dende o Porto Deportivo de Vilagarcía ás 09:15 horas.

-  Saída de Ons ás 18:30 horas.

 

Cada familia poderá levar a súa comida ou comer nos restaurantes que hai alí.

Os prezos son os seguintes:

 

- SOCIOS ANPA (nen@s,pais e irmáns) : 6 € / persoa

 

- NON SOCIOS ANPA: 15 €/persoa

 

PRAZOS E FORMAS DE PAGO:

 

No cole, únicamente o día luns 11 en horario de 9:30-10:00 e de 14:00 a 14:30

Despois de ese día solo se aceptarán pagos mediante ingreso na conta da Anpa:

( Caixanova As Carolinas), sendo o último día de pago o día 15.

No momento de facer o ingreso deberán indicar o nome e apelidos do alumno así como o curso.

Máximo 200 plazas

Deberán traer cuberta a ficha adxunta cos datos dos asistentes e entregaráselle un recibo que terán que presentar o día da excursión para acceder ao barco.

Si a excursión fora suspendida por mal tempo devolveránse os cartos en setembro ao comenzo do curso.

Unha vez pagada a excursión, os que non asistan non se lles devolverán os cartos.

Para calquera aclaración poñerse en contacto a través do noso email: anpa.opineiro@nontedurmas.org ,o con calquera dos membros da xunta directiva.

                           FICHA ASISTENCIA EXCURSIÓN ILLA ONS 2012

NOME ALUMN@: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

CURSO: ……………….. TELEFONO CONTACTO:……………………………………………………………….

SI SOCIO ……………….. NO SOCIO ………….

VIAXEIRO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIAXEIRO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIAXEIRO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIAXEIRO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIAXEIRO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Un poco tarde,pero aquí deixamos as fotos da Romería de este ano.

LUDOTECA VERANO CEIP ANEXO A LOMBA

20120606130713-1.jpg

 

Aquí os dejamos otra oferta de ludoteca por si es de vuestro interés.
A anpa Dr. Fleming del CEIP ANEXO A Lomba quiere informaros que han organizado una ludoteca de verano que comenzará el 25 de junio y acabará el 7 deseptiembre (en horario de 9 a 14 horas) para niñ@s de 3 a 12 años.
 
quedan muy pocas plazas libres por lo que si sabeis de alguien interesado deberá solicitar plaza lo más urgentemente posible en elcorreo anpa.drfleming@nontedurmas.org

Roban tortugas y periquitos de la granja escolar de O Piñeiriño

20120608094835-1.jpg

El colegio de O Piñeiriño es uno de los centros de la comarca que optó por las actividades medioambientales y proyectos como Voz Natura para la formación de sus alumnos. Por eso desde hace años mantiene un huerto y una granja escolar en la que se educa a los niños sobre la necesidad de respetar a los animales, además de enseñarles cómo se cuidan, teniendo en cuenta que muchos de ellos viven en pisos y nunca convivieron con un animal de granja o ni siquiera con una mascota.

La granja, siempre poblada y ruidosa, se ha quedado desde hace unos días casi vacía y en silencio, porque buena parte de los animales que vivían en ella ya no están. Los robaron. Desaprensivos aún sin identificar entraron en el recinto tras saltar la valla y se los llevaron después de abrir el portalón. Cinco tortugas de Florida que llevaban años estudiando en el colegio de O Piñeiriño, una treintena de periquitos y algunas cotorras dejaron el colegio antes de que finalizase el curso y contra su voluntad.

El robo se produjo hace casi un mes, en concreto, el 9 de mayo, día en que se presentó la denuncia en comisaría. Y no es la primera vez. El director reconocía ayer que ya estaban un poco hartos. «Que eu recorde é a terceira ou a cuarta vez -decía Miro Serén- e xa pensamos en deixar a granxa porque forma parte dun proxecto educativo que se ve truncado, por iso estamos sopesando facer outro tipo de actividades».

De la identidad de los ladrones o de sus intenciones nada se sabe, aunque en la comunidad escolar hay comentarios de todo tipo, desde los que creen que los roban para venderlos hasta los que se inclinan por las teorías conspirativas y opinan que debe ser producto de algún tipo de venganza.

Los que peor lo llevan son los niños, que se habían acostumbrado a convivir con las mascotas y a cuidarlas y ahora las echan de menos. A los pocos pájaros que les quedan y a las dos tortugas que se zafaron del robo, porque en ese momento se habían escondido, los protegen ahora con especial celo, y antes de irse del colegio, los dejan a resguardo dentro del edificio, con los mapas y las gomas de borrar.

Fuente: La Voz de Galicia

EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO A ILLA DE ONS 2012

20120611224522-isla-de-ons1.jpg

 

Lembrade que o prazo para pagar a excursión a Ons do vindeiro día 24,remata este venres día 15.

Deixade a ficha de inscripción na furna do colexio,previo ingreso na conta da Anpa de Caixanova.

 

Informarvos que neste momento xa hai máis da metade das prazas cubertas.

 

Non quedes sen praza.Non esperes ó último día.

 

SOCIOS: 6 €/persoa (pais,e irmáns)

NON SOCIOS: 15 €/persoa

 

Os menores de 3 anos non pagan

A Concellería abre un prazo de solicitude para cubrir 11 vacantes nos Campamentos Urbanos de Verán. Publicadas as listas provisionais

20120614135843-1.jpg

A Concellería de Xuventude informa ás familias interesadas de que aínda quedan 11 prazas dispoñibles para participar no Campamentos Urbanos de Verán que se van a celebrar en xullo e agosto e que están destinados a nenos e nenas nados entre os anos 2005 e 2008. Das 150 prazas ofertadas pola Concellería, só quedaron vacantes estas 11, das que 9 corresponden ao centro do Piñeiriño e 2 ó da Escardia. Os interesados poderán presentar as súas solicitudes no rexistro xeral do Concello entre o 18 e o 20 de xuño.

 

Para acceder a estas vacantes seguiranse os criterios recollidos nas bases dos Campamentos Urbanos, polo que os interesados deben cumprir os requisitos nelas establecidos. As prazas cubriranse por rigorosa orde de entrada no Rexistro.

A Concellería que dirixe Marta Rodríguez fixo públicas hoxe as listas provisionais de nenos e nenas admitidos nos Campamentos Urbanos de Verán nos que se ofertaron 150 prazas distribuídas en grupos de 50 entre as sedes dos colexios da Escardia, O Piñeiriño e Arealonga. A partir de hoxe, 14 de xuño e ata o día 19 deste mesmo mes, o departamento municipal abre un prazo para que as familias poidan subsanar erros ou presentar erros e cumprimentar a documentación requirida. As listas definitivas publicaranse o día 26 de xuño.

Os Campamentos Urbanos de Verán son un programa socioeducativo de lecer e apoio á infancia co que se pretende facilitar a conciliación persoal e laboral das familias durante as vacacións escolares dos máis cativos.

Taller de lectura e de inglés
O programa dos Campamentos Urbanos de Verán inclúe actividades lúdicas e educativas que teñen como finalidade entreter aos cativos á vez que aproveitar os xogos para promover as súas habilidades sociais e comunicativas, educalos en valores e favorecer o seu desenvolvemento persoal potenciando a creatividade e imaxinación.

Entre as diferentes actividades a realizar, este ano introdúcense dúas novidades. Por un lado, crearase un club de lectura para fomentar este hábito entre os nenos a través de xogos, contos, conta contos e demais actividades relacionadas cos libros. Ademais, impartirase o obradoiro semanal de inglés “Funny English” para ir introducindo as cativos na aprendizaxe deste idioma, aproveitando a rapidez coa que os nenos e nenas asimilan as linguas a estas idades.

Os campamentos desenvolveranse do 2 de xullo ao 31 de agosto, de luns a venres e en horario de 9 a 14 horas. O horario de chegada e recollida dos nenos poderase facer en dous tramos, tamén a obxecto de facilitar a conciliación. Así, os cativos poderán chegar nunha primeira quenda entre as 9 e 9:10 horas e nunha segunda, entre as 10 e as 10:10 horas. Do mesmo xeito, os pais ou responsables dos cativos poderán pasar a recollelos entre as 13 e 13:10 horas ou entre as 13:50 e as 14 horas.

A cota mensual dos Campamentos é de 50 euros. Esta tarifa redúcese un 50% no prezo a pagar por segundos e sucesivos irmáns participantes nas actividades. Tamén se aplica unha redución do 50% da cota ás familias numerosas e incluso prevese a gratuidade nos casos informados polos Servizos Sociais en base a situación socioeconómica das familias.

Fuente: Concello Vilagarcía

O programa Letras Vivas regresa á Biblioteca cun contacontos familiar a desenvolver o sábado pola mañá

20120614135517-libros.jpg

A Biblioteca Municipal Rosalía de Castro acolle o sábado unha nova sesión de contacontos dirixido ao público familiar. A actividade enmárcase no programa Letras Vivas copatrocinado pola Consellería de Cultura et en como destinatarios a pai se alumnos da Escola Infantil Municipal. A narradora Fátima Fernández será a encargada de animalos a gozar dos libros a través da representación do espectáculo “Animais na biblioteca!”.

Esta nova sesión de animación á lectura par aos máis cativos da casa celebrarase nas dependencias da sección infantil da Biblioteca a partir das 11:30 horas do sábado. Trátase dunha actividade gratuíta que ten como fianlidade a promoción do libro e da lectura a idades temperás, a efectos de que os activos vaian adquirindo e interiorizando o hábito a manexar libros.

A narradora, Fátima Fernández é mestra en Educación Especial e educadora social e leva 16 anos contando historias en colexios, bibliotecas e feiras de libros. O espectáculo de animación á lectura que trae a Vilagarcía titúlase “Animais na Biblioteca!” e xira en torno a tres contos nos que se conxugan cancións, palabras e ritmos. A través do mundo dos animais, a narradora amosa aos activos os sentidos recorrendo ás cores, sons e mesmos aos olores da fauna. Trátase dunha actividade dinámica e interactiva, e no último conto terán que participar pais e fillos.

Fuente:Concello Vilagarcía

CALENDARIO ESCOLAR 2012/2013

20120614173145-1.jpg

Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2012/2013, nos centros docentes sostidos con fondos públicos.

Orde do 13 de xuño de 2012: Calendario escolar 2012/2013


Igualdade organiza unha nova edición do obradoiro infantil de cociña e tarefas do fogar

20120618211441-1.jpg
A Área de Igualdade da Concellería de Traballo e Benestar organiza unha nova edición dos obradoiros infantís de cociña e tarefas do fogar “Ei tamén sei cociñar”. Corenta nenos e nenas de 6 a 9 anos de idade poderán participar na actividade que se impartirá entre o 1 de agosto e o 6 de setembro co obxectivo de promover e avanzar nos temas da igualdade e a corresponsablilidade. A actividade será de carácter gratuíto e desenvolverase nas casas da cultura de Bamio, Trabanca Badiña, Trabanca Sardiñeira e Cornazo. A inscrición pódese facer a partir do 18 de xuño no departamento de Igualdade.


 A actividade enmárcase dentro do II Plan de Igualdade do Concello de Vilagarcía, por unha parte na área de Calidade de vida, materializando o seu obxectivo 3 : “Visibilizar a sobrecarga de traballo que soportan as mulleres derivada da dobre xornada así como as súas consecuencias, e fomentar a corresponsabilidade” e por outra banda na área de Educación en Igualdade, de cara a consecución do seu obxectivo 1: “ Potenciar a coeducación e a educación en igualdade a través de actividades formativas, de difusión e de sensibilización”

Tamén responde aos obxectivos propostos dentro do I Plan de Conciliación da vida persoal, familiar e profesional da cidadanía de Vilagarcía de Arousa, e que pretende que dende as administracións públicas se facilite a conciliación, non só a través dapromoción da corresponsabiliadade social, senón tamén mediante a adecuación dos servizos ás necesidades da cidadanía.

A idea de dirixir a iniciativa ao sector da poboación de 6 a 9 anos é que a estas idades xa poden enfrontarse a realizar receitas sinxelas e a esta idade é máis fácil reeducalos e romper estes esterotipos sexistas.

Para acadar esta meta, solicitarase a colaboración dos pais e nais dos nenos que acudan ao obradoiro de xeito que esta labor educativa esténdase ao ámbito do fogar, desenvolvendo o neno ou nena na súa casa unha tarefa semanal que se lles será comentada no obradoiro, tal como poñer a mesa, facer as camas ou a lista da compra.

No curso os nenos e nenas aprenderán a realizar pratos básicos e sinxelos, a amasar pan, a facer pizzas e ata pasteis. Tamén aprenderán hábitos saudables, conduta na mesa, así como aspectos de organización como o de pensar nunha dieta equilibrada, a lista da compra, etc... 

Os obradoiros impartiranse en horario de 10.00 a 13.00 horas e os a pedagoga e Axente de Igualdade do departamento municipal. Está dirixido a nenos e nenas de todo o municipio, aínda as sesións celebraranse nos centro culturais que dispoñen de cociña. Deste xeito, os luns, serán no centro cultural de Bamio, os martes no de Cornazo, o mércores en Trabanca Badiña e os xoves, en Trabanca Sardiñeira. En total ofértanse 40 prazas e serán os pais e as nais, ou as persoas responsables da nena ou neno, os que se encargarán do seu traslado ao centro e da súa recollida.

O prazo de inscrición será do 18 ao 29 de Xuño nas dependencias da Área de Igualdade, onde se poderá recoller a folla de solicitude e consultar as bases de participación. 

Fuente: Concello Vilagarcía

FESTA FIN DE CURSO ANPA 2012

20120618210320-invitaciones-fiestas-infantiles-p.jpg

Este venres día 22,celebraremos a partir das 17:00 h, a festa de fin de curso da anpa a que poderán asistir tódolos nen@s do centro acompañados polos seus pais.Os que sexan socios terán a súa entrada gratuita,e os non socios, deberán pagar 4 € cada un en concepto de seguro.

Haberá inchables,xogos,sorpresas… e merenda para todos!

Bailarán os nen@s de multiactividade (Chuli).

Este ano necesitamos a vosa colaboración (podedes traer algún postre,tortilla,empanada… ). A festa rematará ás 20:30 h

Aproveitamos a ocasión para desesarvos unhas felices vacacións de verán.

FESTA FIN DE CURSO ANPA 2012- A merenda

Este ano pedimos por primeira vez a colaboración dos pais para a hora da merenda, e a verdade é que foi un éxito.

Gracias a todos polos vosos bizcoitos,tartas,empanadas,roscas.....

Xa víchedes que non sobrou nada!

 

Tamén tivemos bocatas gracias a aportación de Montiño

 

e iogures donados por Larsa

 


 


Entre todos podemos.

Dende a Anpa, de novo moitísimassssssssssss grazassssssss.